Files in this item

 Download all files in item (56.83 MB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Icon
Name
rainis_v20180716.txt
Size
11.86 MB
Format
Text file
Description
Rainis texts
MD5
07678c7162115a50e1b2c88fd08b5db6
 Download file  Preview
 File Preview  
<doc source='http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Talnzv/tnzvsat.htm' genre='Lirika' category='Lirika+Lirika|Tālas noskaņas zilā vakarā' title='Tālas noskaņas zilā vakarā'>
<section source='http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Talnzv/tnzv1.htm' title='Ieskaņa'>
RAINIS
TĀLAS NOSKAŅAS ZILĀ VAKARĀ
Vēlreiz garā tuvajiem mīļā dzimtenē sirsnīgus sveicienus!
...Daudz simtu jūdžu tāļumā,
Aiz tīreļiem, purviem un siliem,
Guļ mana dzimtene diendusā
Tā aizsegta debešiem ziliem,
Zil-saulainiem debešu palagiem
Pret dvesmām un strāvām, un negaisiem...
Bij dziļa ziema,
Kad projām gāju
Uz tāļu zemi,
Uz svešu māju.
«Nu miers virs zemes!»
Man likās skanam,
«Nu labs prāts cilvēkiem!»
Pulksteņus zvanām;
Un vējus es dzirdēju
Ņirdzīgi smejam,
Man paraustām svārkus
Un garām skrejam.
Sniegs, putens griezās,
Man acīs sita,
Lēni uz ziemsvētku
Eglītēm krita.
Ak, miers virs zemes!
Un gara dusa,
Un ziema, ziema - -
Sirds sāpēs kusa.
Man sirdī ziedons,
Kaut eju tālēs,
Jūs ziemas sniegi
Tin vālu vālēs;
E . . .
                      
Icon
Name
rainis_v20180716.vert
Size
44.97 MB
Format
Unknown
Description
Morphologically annotated version
MD5
75e02f589f9114b775b6173dcb13d052
 Download file